มาตรา 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้

 1. คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
 2. คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275
 3. คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโล หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 4. คดีแพ่งอันเนื่องมาจากการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271  งถึงมาตรา 275
 5. คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารทางการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การรับประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
 6. คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตาม (5) การส่งเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสต์ชีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว
 7. คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ
 8. คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด และอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศ
 9. คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกวงจรรวม ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ชื่อทางการค้า ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ความลับทางการค้าและการคุ้มครองพันธุ์พืช
 10.  คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 11. คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อการระงับข้อพิพาทตาม  (3) ถึง (10)

       คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่อยู่อ่ะในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *